Ingegerd Kåks, fd lärare på Martin Koch-gymnasiet och en av initiativtagarna till samarbetet med Tanzania, Stelle Aloyce, Aseri Katanga, ordf Tideso, Mackliner Tibangayuka, Philiberth Roberth, Adolph Mugele, Simon Franciskus och

Johansen Lugejuna.

Upprinnelsen till vårt engagemang i Tanzania finns i det utbyte som Martin Koch-gymnasiet i Hedemora sedan 1986 haft med systerskolan Tweyambe Secondary School. Vår dotter Johanna gick på gymnasiet och var i Tanzania en tid som en del av skolornas utbyte. Skolan som ägs och drivs av organisationen TIDESO ligger i Kagera regionen på Victoriasjöns västra sida i Bukoba distriktet några mil från gränsen till Uganda.

Området är mycket fattigt och befolkningen lever främst av vad de får ut av sina jordbruk och odlingar. 

Organisationen TIDESO, verksam sedan 1984, har som mål att arbeta för kulturell, social och ekonomisk utveckling inom området som består av elva byar. Inom organisationen finns kvinnogruppen Jumavati och
ungdomsgruppen Juviti.

Sedan 2014 sköter föreningen
Tidesos vänner i Hedemora kontakterna och målet är att fortsätta stödja TIDESO/Tweyambe Secondary School.
 

 

Vårt första besök i området var 1999. Vi det tillfället såg vi att behovet av mera teknik och kunskap var nödvändigt för att kunna ta tillvara på den snabba och höga tillväxten i skogen och skötseln av planteringarna. Sågning av stockarna gjordes då och så även fortfarande med s.k. kransågning, man rullar upp stocken på en enkel träställning och en person står uppe på ställningen och en person i en grop under stocken, sågningen sker med ett långt sågblad med handtag i båda ändarna. För att få en mera rationell sönderdelning av stocken skänkte vi 2000 en Solosåg från Logosol till Juviti.  

 

Under årens lopp har vi besökt området tjugo gånger. Vid varje besök har vårt intresse blivit allt starkare att följa utvecklingen med planteringar samt se den höga tillväxten i området.

För att försöka öka den ekonomiska utvecklingen har man i byarna i allt större omfattning börjat plantera skog bl.a. tall (Pinus Caribea), träden växer här mycket snabbt, ca fem - sju gånger snabbare än i Sverige. En inventering av de största planteringarna en (Forestry research) gjordes av Juviti under sommaren 2009, vilken visar att avverkning (gallring) snarast behöver utföras, då uppmätta ytor innehåller 150-200 m3sk/ha och träden står för tätt (slutenheten) för att ytterligare kunna utvecklas till grövre träd. Undersökningen omfattade även hur stor areal som var planterad och vilken marknad som fanns för sågade trävaror. Med denna Forestry research som underlag beslutade vi oss för att dra igång ett skogs- och sågverksprojekt.

 

Efter flera kontakter och diskussioner med styrelsen för TIDESO, beslutades i juni 2010 att anlägga en stationär sågplats. En handlingsplan upprättades, där en utbildning i Sverige var första målet. En grupp på fem intresserade medlemmar från Juviti valdes ut, tre män och två kvinnor från olika byar. Lämpliga maskiner för ändamålet inköptes: motorsågar inkl. skyddsutrustning, en minigallringsskotare, en dieseldriven bandsåg, sliputrustning, generatorer, samt verktyg och reservdelar som var svåra att finna i Tanzania. Dessutom upphandling med Skogsstyrelsen för utbildningen Säker Skog.

 

För att starta upp verksamheten har många kontakter tagits med organisationer och företag i Sverige. Vi har fått ekonomisk hjälp från Weda Skog, Bergvik Skog, Fredrik Nilssons Repomek i Gustafs, Trälastbranschens Fond i Danmark samt från Lions Club i Säter.
Från Ernst Express stor hjälp med containertransporten. Bra support och hjälp från  Sthils återförsäljare, Cykel & Motor AB i Säter.
Värdefull information från Johan Brisman med stor erfarenhet och kunskap genom sitt arbete för SIDA i Tanzania samt från Vi-skogens representanter som verkar runt Victoriasjön, men från många organisationer inget gehör utan "en klapp på axeln" för vad vi gör i Tanzania. Större delen av projektet finanseras av vår familj.